facebook

Підвищення кваліфікації педагогів дошкільної освіти: МОН затвердило програму

Загальна кількість годин, що відводиться на засвоєння змісту програми – 45 годин.

Інформує Всеосвіта.

Міністерство освіти і науки України затвердило Типову програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників згідно з оновленим Базовим компонентом дошкільної освіти. Відповідний наказ № 397 від 31 березня МОН опублікувало на своєму сайті.

Так, програма передбачає формування загальних та фахових компетентностей щодо імплементації оновленого Стандарту з урахуванням особистісно орієнтованого, інтегрованого, компетентнісного, діяльнісного підходів.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: науково-педагогічні працівники, фахівці Центрів професійного розвитку, методисти відділів дошкільної освіти обласних/міських інститутів післядипломної освіти; педагогічні працівники закладів освіти, які забезпечують здобуття дошкільної освіти дітям відповідного віку.

СЕРЕД ГОЛОВНИХ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

ознайомлення педагогічних працівників зі стратегіями та тенденціями, що склали основу для розроблення змісту оновленого Стандарту;

формування розуміння слухачами сутності понять «Державний стандарт дошкільної освіти», «цінності дошкільної освіти», «компетентність», «освітнє середовище» «результати навчання», «якість дошкільної освіти», «змістове наповнення Стандарту»;

удосконалення здатності та готовності цільової аудиторії планувати освітній процес з урахуванням положень оновленого Стандарту для вибудовування індивідуальної освітньої траєкторії дитини дошкільного віку;

формування здатності педагогічних працівників організовувати різні види діяльності дітей у закладі дошкільної освіти на засадах діяльнісного, компетентнісного, особистісно-орієнтованого, інтегрованого, соціокультурного підходів та базових принципах:

Чтайте також:  На Буковині оштрафували дитсадок: вихователі працювали без масок

– демократичність;

– рівний доступ до якісної дошкільної освіти кожній дитини, освіти без дискримінації за будь-якими ознаками;

– забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору;

– міжвідомча взаємодія;

– державно-громадське та державно-приватне партнерство в організації та управлінні дошкільною освітою;

– соціально-педагогічне партнерство громади та всіх учасників освітнього процесу.

вдосконалення готовності педагогів до організації партнерства з батьками вихованців задля підвищення культури відповідального батьківства.

ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ НЕОБХІДНО ОПАНУВАТИ ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРАЦІВНИКУ:

збереження цінностей дитинства, примноження здобутків дошкільної освіти, розуміння шляхів її поступу в історичній ретроспективі;

вільне використання цифрових технологій для реалізації освітніх завдань та вдосконалення професійної діяльності;

генерування нових ідей (креативність);

прийняття обґрунтованих рішень;

співпраця та взаємодія у команді;

організація партнерської взаємодії з батьками вихованців;

міжособистісна взаємодія;

рефлексія та саморозвиток.

ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ НЕОБХІДНО ОПАНУВАТИ ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРАЦІВНИКУ:

визначати та оцінювати актуальні проблеми дошкільної освіти;

враховувати українські традиції та міжнародні практики в реалізації змісту оновленого Стандарту;

розробляти змістово-методичне забезпечення освітнього процесу з урахуванням вимог оновленого Стандарту;

розвивати у дітей дошкільного віку базові якості особистості (самостійність, відповідальність, працелюбність, лідерство, людяність, спостережливість, справедливість, ініціативність, активність, креативність та ін.);

навчатися впродовж життя з метою підвищення особистісно-професійного саморозвитку;

Чтайте також:  "Іноді атестація – це знущання над педагогами" – Володимир Онацький

вивчати запити й очікування всіх учасників освітнього процесу в закладі освіти задля підвищення якості дошкільної освіти.

Програма складається з теоретичної складової, практичної складової, самостійної роботи; у змісті програми – 16 взаємопов’язаних тем.

Форма підвищення кваліфікації: дистанційна/мережева

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН, ЩО ВІДВОДИТЬСЯ НА ЗАСВОЄННЯ ЗМІСТУ ПРОГРАМИ – 45 ГОДИН (1,5 КРЕДИТ ЄКТС), З НИХ:

Лекційні заняття – 6 годин;

Практична робота – 26 годин;

Самостійна робота – 11 годин;

Підсумкові заходи – 2 години.

Джерело.


Повернутись вверх