facebook

Базовий компонент дошкільної освіти: МОН підготувало проєкт до обговорення

Базовий компонент є державним стандартом освіти, що визначає державні вимоги до рівня розвиненості, освіченості та вихованості дитини дошкільного віку.

Міністерство освіти і науки України підготувало. Базовий компонент дошкільної освіти та пропонує його до громадського обговорення.

Базовий компонент є державним стандартом освіти, що містить норми й положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості, освіченості та вихованості дитини дошкільного віку (6 (7) років). У ньому зазначаються умови, за яких стає досяжним належний рівень освіти дитини старшого дошкільного віку.

Проєкт акта розроблено відповідно до доручення Прем’єр-міністра України від 18.11.19 №40306/2/1-19 до Указу Президента України від 08.11.19 №837 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави», Плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік та з метою забезпечення єдності та наступності процесу реформування дошкільної та початкової освіти.

У документі, зокрема, йдеться про таке:

Побудова освітнього процесу з дітьми дошкільного віку здійснюється на основі формування досвіду дитини у спілкуванні з дорослими та однолітками в усіх специфічно дитячих видах діяльності (предметно-практична, ігрова, мистецька, пізнавальна) у матеріально-технологічному універсальному розвивальному середовищі на засадах діяльнісного, компетентнісного, особистісно зорієнтованого, інтегрованого, соціокультурного принципів організації освітнього процесу.

ПЕДАГОГ/ВИХОВАТЕЛЬ/ФАХІВЕЦЬ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ ЯК ФАСИЛІТАТОР РОЗВИТКУ ДИТИНИИ

Чтайте також:  МОН радить учителям слідкувати за зовнішнім виглядом

Фасилітатор (від англ. facilitate — допомагати, направляти, полегшувати), це фахівець, який стимулює процес розвитку людини, створює для цього атмосферу психологічної підтримкиобстановку інтелектуального й емоційного добробуту.

Нова генерація педагогів дошкільної освіти має бути готовою до побудови освітнього простору в закладі дошкільної освіти, суголосного з цінностями гуманної філософії та педагогіки. Це передбачає сформованість гуманістичних цінностей у майбутніх педагогів, особистісної зрілості, широкого світогляду, високого рівня освіченості, а також практичну вмілість створювати відповідне означеним цінностям освітнє середовище, зокрема інклюзивно спрямоване, будувати взаємини з вихованцями на засадах партнерства, здатність до розуміння себе та іншого, розуміння конкретної ситуації буття.

Заявлені гуманістичні цінності освіти, ідеї особистісно орієнтованої педагогіки, технології психолого-педагогічної підтримки, педагогіки розуміння та партнерства потребують визнання і прийняття гуманістичних цінностей викладацьким складом, що здійснює професійну підготовку майбутніх педагогічних працівників. Професійне навчання педагогів дошкільної та початкової освіти здійснюється на основі цілісної філософії розвитку особистості у період дитинства.

Сучасна дошкільна освіта вимагає розвинених рефлексивних умінь вихователя. Педагог має бути здатний проявляти їх, орієнтуючись на вікові та індивідуальні особливості розвитку дітей, організаційні та змістовні характеристики освітнього процесу в різних групах дошкільного закладу.

КОМПЕТЕНТНОСТІ ДИТИНИ

Чтайте також:  Нові правила харчування у школах: чим заборонено годувати дітей

Компетентності формуються у просторі освітніх напрямів (освітніх ліній) роботи закладу дошкільної освіти через організацію педагогом базових (основних) видів діяльності, які збагачують досвід дитини та реалізуються як особистісне надбання дитини (результат розвитку) за підтримкою батьків в умовах родинного виховання.

Так, ланцюжок взаємопов’язаних понять між очікуванням та результатом освіти можна представити як цінності дошкільної освіти — напрям освіти (освітня лінія) — процес формування досвіду дитини в різних специфічно дитячих видах діяльності — результат (компетентність).

Отримання результату дошкільної освіти (компетентності дитини) — це відповідь на питання, як ми реалізуємо цінності та завдання дошкільної освіти, як спілкуємось, граємо з дитиною, підтримуємо розвиток її здібностей.

Компетентність як результат дошкільної освіти та особистісне надбання відображає систему взаємопов’язаних компонентів фізичного, психічного, соціального, духовного розвитку особистості дитини:

 • емоційно-ціннісне ставлення;
 • сформованість знань;
 • здатність до активного, творчого впровадження набутого досвіду, тобто до регуляції досягнень, поведінки, діяльності.
 • Тому компетентність, яка представляє досягнення дитини в емоційному ставленні до світу, знаннях та здатності до їх використання, характеризує цілісний розвиток дитини в єдності емоційного, когнітивного (інтелектуального), вольового розвитку або в єдності емоцій, інтелекту й волі, що проявляється в розвинених емоціях, свідомості, що зростає, керованої поведінки.

  Чтайте також:  Чому електронні журнали у школах можуть створити безліч проблем: цікава думка експерта

  Базовий компонент дошкільної освіти характеризує компетентності пізнання та взаємодії дитини з природним, соціальним, предметним світом: ігрова, рухова і здоров’язбережувальна, предметно-практична та технологічна, сенсорно-пізнавальна, логіко-математична та дослідницька, природничо-екологічна з життєвими навичками сталого розвитку, соціально-громадянська, комунікативно-мовленнєва, літературно-художня, мистецька (художньо-продуктивна, музична, театралізована).

  Джерело.


  Повернутись вверх