facebook

Школам рекомендуватимуть змістити навчання на теплий період

Школам рекомендуватимуть змістити навчання на теплий період

Мі­ніс­терс­тво ос­ві­ти і на­уки мо­же ре­ко­мен­ду­ва­ти зак­ла­дам се­редньої ос­ві­ти зміс­ти­ти роз­клад нав­чання на теп­лий пе­рі­од ро­ку че­рез нес­та­біль­не елек­тро­пос­та­чан­ня та не­об­хідність еко­но­мії ре­сур­сів. Про це у ко­мен­та­рі Telegraf ска­зав мі­ністр ос­ві­ти і на­уки Ок­сен Лі­со­вий, по­ві­дом­ляє ОС­ВІ­ТА.UA.

За його сло­ва­ми, МОН на­діш­ле від­по­від­ні ре­ко­мен­да­ції піс­ля за­вер­шення не­об­хідних роз­ра­хун­ків.

«Швид­ше за все бу­де змі­щен­ня нав­чання на теп­лий пе­рі­од, ад­же пи­тан­ня за­без­пе­чен­ня елек­тро­енер­гі­єю — тіль­ки час­ти­на проб­ле­ми, ад­же є ще та­кож пи­тан­ня опа­лен­ня. Ми по­вин­ні і цю проб­ле­му ви­рі­шу­ва­ти. То­му два ком­плек­си: ге­не­ра­ція і змі­на гра­фі­ків», — ска­зав мі­ністр.

Він та­кож до­дав, що ок­рім цього, мо­жуть бу­ти змі­ни гра­фі­ків нав­чання не ли­ше що­до по­чат­ку і за­вер­шення нав­чаль­но­го ро­ку, а й по дням.

«За­раз прий­ма­ємо ос­та­точ­не рі­шен­ня, але, швид­ше за все бу­дуть змі­ще­ні гра­фі­ки [нав­чання] по дню. Тоб­то не тіль­ки в кон­тек­сті по­чат­ку і за­вер­шення нав­чаль­но­го ро­ку і ка­ні­ку­ляр­них пе­рі­одів, а й по дню. Це бу­де за­ле­жа­ти чи поз­мінно ор­га­ні­зо­ва­но нав­чання в шко­лі, але та­кий ком­плекс за­хо­дів ми роз­робля­ємо», — по­ві­до­мив Лі­со­вий.

Як ві­до­мо, зак­ла­ди ви­щої ос­ві­ти вже от­ри­ма­ли ре­ко­мен­да­ції від МОН що­до по­чат­ку но­во­го нав­чаль­но­го ро­ку в пер­шій по­ло­ви­ні сер­пня та змен­шення кіль­кос­ті нав­чаль­них днів взим­ку.

Чтайте також:  Чи витримають школярі спеку: МОН вводить жорсткі заходи

Джерело.


Повернутись вверх