facebook

Діяльність та повноваження атестаційних комісій за новим Положенням

Діяльність та повноваження атестаційних комісій за новим Положенням
Поговоримо про організацію оцінювання професійної діяльності педагогів

Із 2023/2024 навчального року атестація педагогічних працівників проводиться за новим Положенням. Згідно з ним процедура всебічного та комплексного вивчення професійної діяльності освітян модернізовано та удосконалено й приведено у відповідність до норм чинного законодавства. Звісно, як і будь-яке нововведення, ця тема викликає багато запитань та потребує додаткових роз’яснень.

Тож, якщо ви бажаєте отримати компетентні відповіді та обговорити головні аспекти, що зазнали змін, ми запрошуємо вас долучитись до вебінару Володимира Мініча  «Атестація педагогічних працівників за новим Положенням: перспективи та виклики», який відбудеться 14 вересня 2023 року. До речі, лектор є досвідченим освітнім управлінцем, експертом із вивчення практичного досвіду учасників сертифікації та членом комісії ДСЯО з визначення порогового балу.

А ще наша команда підготувала огляд норм Положення, які регламентують діяльність атестаційних комісій.

Рівні атестаційних комісій
Залежно від компетенції та повноважень освітньої установи Положенням визначено такі рівні атестаційних комісій:

 • комісія I рівня (створюється у закладах освіти, у яких працює понад 15 педагогів) – атестує педагогічних працівників закладу освіти (крім керівника та його заступників);
 • комісія ІІ рівня – атестує керівників підпорядкованих закладів освіти та педагогічних працівників закладів освіти, у яких працює менше 15 педагогів, й розглядає апеляції на рішення атестаційних комісій I рівня;
 • комісія III рівня – атестує керівників закладів освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям та розглядає апеляції на рішення відповідних атестаційних комісій I рівня та II рівня.

Не допускається створення перешкод для проходження педагогічним працівником атестації, необґрунтована відмова у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та встановленні тарифного розряду.

Створення, склад та повноваження атестаційних комісій
Щорічно (не пізніше 20 вересня) керівник суб’єкта освітньої діяльності (органу управління у сфері освіти) видає наказ про створення атестаційної комісії, у якому:

1. Визначається персональний склад комісії (не менше п’яти осіб).

До її роботи залучаються до 2-х представників первинних або територіальних профспілкових організацій (за згодою) із правом голосу.  До складу комісії не може бути включена особа, яка є близькою особою педагога, який атестується, або є особою, яка може мати конфлікт інтересів.  Робота комісії є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її складу. У разі проходження атестації осіб, які входять до складу атестаційної комісії, вони не беруть участі в голосуванні щодо себе.

2. Призначається голова комісії (керівник або заступник керівника).

Голова проводить засідання комісії, бере участь у голосуванні, підписує протоколи засідань атестаційної комісії та атестаційні листи й може приймати рішення про проведення засідання в режимі відеоконференцзв’язку (за наявності обставин, які об’єктивно унеможливлюють проведення засідання очно).

У випадку відсутності голови (або її атестації) атестаційна комісія має обрати головуючим іншого члена комісії (крім її секретаря).

Чтайте також:  Календарно-тематичне планування з усіх предметів на 2024/2025 н. р.

З. Призначається секретар атестаційної комісії.

Згідно з Положенням він має виконувати такі обов’язки:

 • приймає, реєструє та зберігає документи, подані педагогічними працівниками;
 • організовує роботу атестаційної комісії, веде та підписує протоколи засідань атестаційної комісії;
 • оформлює та підписує атестаційні листи;
 • повідомляє педагогічним працівникам про місце і час проведення засідання атестаційної комісії (у разі запрошення педагогічних працівників на засідання);
 • забезпечує оприлюднення інформації про діяльність атестаційної комісії шляхом розміщення її на офіційному вебсайті закладу освіти.

Під час роботи атестаційні комісії виконують такі функції:

 • розглядають документи педагогічних працівників, які атестуються, за потреби перевіряють їхню достовірність та встановлюють дотримання вимог законодавства;
 • оцінюють професійні компетентності педагогічного працівника з урахуванням його посадових обов’язків і вимог професійного стандарту (за наявності);
 • можуть приймати рішення про вивчення практичного досвіду роботи педагога  (у такому випадку призначаються відповідальні члени атестаційної комісії і затверджується графік заходів з його проведення).

Засідання атестаційної комісії оформлюються протоколом за формою, наведеною в додатку 2 до Положення.

Проведення чергової атестації
Для проведення чергової атестації атестаційні комісії до 10 жовтня поточного року мають скласти і затвердити:

 • список педагогічних працівників, які атестуються в наступному календарному році. Якщо педагог відсутній  у списку, він має не пізніше 20 грудня поточного календарного року подати заяву, на підставі якої його мають включити до відповідного списка;
 • строки проведення атестації педагогів;
 • графік проведення засідань атестаційної комісії.

Також комісія має визначити строк та адресу електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів.

Позачергова атестація педагогічних працівників
Підставами для проведення позачергової атестації педагогічного працівника може бути ініціатива педагога, освітній рівень та стаж роботи якого відповідає вимогам, за наявністю однієї з таких умов:

 • визнання його переможцем, лауреатом фінальних етапів всеукраїнських, міжнародних фахових конкурсів;
 • наявність освітньо-наукового/освітньо-творчого, наукового ступеня;
 • успішне проходження сертифікації.

Для проведення позачергової атестації до 20 грудня педагогічним працівником подається заява (додаток 1 до Положення) до атестаційної комісії, яка має:

 • затвердити окремий список педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації;
 • визначити строки проведення атестації педагогів та подання ними документів;
 • внести зміни до графіка своїх засідань (у разі потреби).

Позачергова атестація керівника закладу освіти проводиться за ініціативою керівника відповідного органу управління у сфері освіти у разі виявлення низької якості освітньої діяльності закладу освіти за підсумками інституційного аудиту.

Інформація про проведення чергової та позачергової атестації оприлюднюється на вебсайті закладу освіти не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією. Протягом наступних 5 робочих днів працівник може подати до атестаційної комісії документи, що, на його думку, свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення.

У разі виникнення питань до педагогічного працівника, зокрема пов’язаних з поданими ним документами, атестаційна комісія може запросити його на своє засідання, в тому числі в режимі відеоконференцзв’язку. У такому випадку запрошення:

 • підписується головою атестаційної комісії;
 • не пізніше п’яти робочих днів до дня проведення засідання вручається секретарем комісії педагогу під підпис або надсилається в сканованому вигляді електронною поштою з підтвердженням про отримання  (запрошення на засідання атестаційної комісії II чи III рівня надсилається на електронну адресу відповідного закладу освіти).
Чтайте також:  Перший урок для 1-11 класів у 2024/2025 н. р.

У випадку неявки педагогічного працівника за наявності об’єктивних обставин, що не залежать від його волі та перешкоджають проходженню ним атестації, атестаційна комісія проводить засідання за його відсутності. Представляти інтереси педагогів також можуть інші представники за письмовою довіреністю чи договором доручення, оформленими відповідно до вимог законодавства, з пред’явленням документа, що посвідчує особу.

Прийняття рішення атестаційної комісії про результати атестації педагогічних працівників
За результатами вивчення педагогічної діяльності працівників атестаційні комісії I рівня (не пізніше 01 квітня) та комісії II – III рівня (не пізніше 25 квітня) мають прийняти рішення про:

 • відповідність (невідповідність) педагогічних працівників займаним посадам;
 • присвоєння/підтвердження кваліфікаційних категорій і педагогічних звань або про відмову відповідно. Слід зазначити, що якщо відмова стосується категорій «спеціаліст першої категорії» чи «спеціаліст вищої категорії», атестаційна комісія приймає рішення про відмову у присвоєнні/підтвердженні раніше присвоєного педагогічного звання.

Рішення атестаційної комісії приймають шляхом голосування простою більшістю голосів (порядок голосування (відкрито чи таємно) визначається на засіданні атестаційної комісії та фіксується в протоколі). У разі рівного розподілу голосів «за» і «проти» атестаційна комісія приймає рішення в інтересах педагогічного працівника, який атестується.

На підставі рішення атестаційної комісії секретар оформляє атестаційний лист за формою (Додаток 3 до Положення), у якому фіксується результат атестації педагогічного працівника. Якщо педагог одночасно (в межах однієї процедури) атестується з декількох навчальних предметів, оформляється один атестаційний лист, у якому зазначаються результати атестації за кожним із предметів.

Атестаційний лист оформляється у двох примірниках і підписується головою атестаційної комісії та секретарем. Положенням визначено такий порядок та строки видачі педагогу рішення про результати атестації атестаційними комісіями:

 • І рівня – упродовж 3-х робочих днів з дати прийняття відповідного рішення атестаційний лист видається працівнику під підпис та/або надсилається у сканованому вигляді на його електронну адресу (з підтвердженням про отримання). За заявою педагога оригінал листа може бути відправлено поштою з повідомленням про вручення;
 • II, III рівнів – не пізніше 7 робочих днів з дати прийняття рішення до закладу освіти за місцем роботи педагога подається (надсилається на електронну адресу у сканованому вигляді або відправляється поштою з повідомленням про вручення) витяг з протоколу засідання комісії та атестаційний лист.

Атестаційні листи та копії документів про підвищення кваліфікації зберігаються в особовій справі педагогічного працівника.

Не пізніше трьох робочих днів з дня отримання результатів керівник закладу освіти має видати відповідний наказ на підставі рішення атестаційної комісії. Впродовж 3-х робочих днів із дати його видання керівник має ознайомити з ним працівників під підпис та подати його до бухгалтерії для нарахування заробітної плати та проведення відповідного перерахунку. Оплата праці з урахуванням результатів атестації проводиться з дати видання цього розпорядчого документа.

Чтайте також:  Відповідаємо на питання про робочу взаємодію директорів та вчителів

Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у встановленому законодавством порядку. Наказ про звільнення або переведення працівника за його згодою на іншу роботу за результатами атестації видається лише після розгляду його апеляції (у разі подання) з дотриманням законодавства про працю. Розірвання трудового договору за таких умов допускається у разі, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу, яка відповідає його кваліфікації, у тому самому закладі освіти.

Оскарження рішень атестаційних комісій
У разі незгоди педагогічного працівника з рішенням атестаційної комісій I чи II рівнів він має право упродовж 7 робочих днів з дати отримання атестаційного лист подати апеляцію до атестаційної комісії вищого рівня. Вона подається шляхом направлення апеляційної заяви за формою (додаток 4 до Положення), до якої додаються копії:

 • атестаційного листа, виданого атестаційною комісією, рішення якої оскаржується;
 • документів, що подавалися педагогічним працівником до атестаційної комісії, рішення якої оскаржується (у разі їхнього подання).

Апеляційна заява з додатками подається у паперовій та/або електронній формі на визначену атестаційною комісією адресу електронної пошти (з підтвердженням отримання) у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ – окремим файлом). Документи, подані до атестаційної комісії, реєструються та зберігаються секретарем атестаційної комісії.

Протягом 15 робочих днів з дати надходження заяви атестаційна комісія має її розглянути (особа, яка брала участь у прийнятті рішення, що оскаржується, не може брати участь у роботі комісії). За результатами розгляду апеляції комісія має прийняти одне з рішень про:

 • відповідність педагогічного працівника займаній посаді, підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання та скасування рішення атестаційної комісії нижчого рівня;
 • присвоєння педагогічному працівнику наступної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання та скасування рішення атестаційної комісії нижчого рівня;
 • залишення рішення атестаційної комісії нижчого рівня без змін, а апеляцію без задоволення.

Рішення про результати розгляду апеляції оформлюється протоколом, який підписують голова та секретар атестаційної комісії. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення витяг з цього протоколу (додаток 5 до Положення) надсилається педагогічному працівнику та до відповідного закладу освіти електронною поштою у сканованому вигляді (з підтвердженням отримання) або поштовим відправленням з повідомленням про вручення.

Впродовж 3-х робочих днів з дати отримання витягу з протоколу про результати розгляду апеляції, за результатами якої педагогу було присвоєно (підтверджено) кваліфікаційну категорію/ педагогічне звання, керівник має видати відповідний наказ,  ознайомити з ним педагога під підпис та подати його до бухгалтерії. Нарахування заробітної плати та проведення відповідного перерахунку має бути проведено з дати прийняття рішення атестаційною комісією.

У разі незгоди педагогічного працівника з результатами розгляду апеляційної заяви, він має право оскаржити таке рішення в суді.

Джерело.


Повернутись вверх