facebook

Чим заборонено годувати малюків у дитсадках

Чим заборонено годувати малюків у дитсадках

Ді­ти — це на­ше май­бут­нє, то­му пік­лу­ван­ня та тур­бо­та про їх здо­ров’я має ду­же важ­ли­ву роль для бать­ків та дер­жа­ви. Гар­не са­мо­по­чут­тя ди­ти­ни в ці­ло­му за­ле­жить від то­го, які про­дук­ти хар­чу­ван­ня ди­ти­на спо­жи­ває на про­тя­зі дня, то­му ра­ці­ональ­ний ре­жим хар­чу­ван­ня та зба­лан­со­ва­ний ра­ці­он, є ос­новни­ми умо­ва­ми для під­ви­щен­ня опо­ру ди­тя­чо­го ор­га­ніз­му до зах­во­рю­вань.

Аби за­без­пе­чи­ти зба­лан­со­ва­ний ра­ці­он, пе­ре­дов­сім вар­то вра­ху­ва­ти, які про­дук­ти та стра­ви за­бо­ро­не­но вжи­ва­ти ді­тям дош­кіль­но­го ві­ку.

У зак­ла­дах дош­кіль­ної ос­ві­ти, хар­чу­ван­ня ді­тей здій­сню­ють згід­но з Інс­трук­ці­єю з ор­га­ні­за­ції хар­чу­ван­ня ді­тей у дош­кіль­них нав­чаль­них зак­ла­дах, зат­вер­дже­них на­ка­зом МОН та МОЗ Ук­ра­їни від 17.04.2006 № 298/227, Пос­та­но­вою КМУ від 24.03.2021 № 305 «Про зат­вер­джен­ня норм та По­ряд­ку ор­га­ні­за­ції хар­чу­ван­ня у зак­ла­дах ос­ві­ти та ди­тя­чих зак­ла­дах оз­до­ров­лення та від­по­чин­ку».

Ке­ру­ючись нор­ма­тив­ни­ми до­ку­мен­та­ми, ві­док­ре­ми­ли про­дук­ти, які не мож­на вжи­ва­ти:

 • взагалі;
 • у певний період року;
 • у разі захворювань.

«Аб­со­лют­но за­бо­ро­не­ні про­дук­ти хар­чу­ван­ня це не­доб­ро­якіс­ні або сум­нівної якос­ті, тер­мін при­дат­ності яких за­кін­чу­єть­ся або вже за­кін­чився, то­му тре­ба ре­тель­но пе­ре­ві­ря­ти тер­мі­ни ре­алі­за­ції і умо­ви збе­рі­ган­ня про­дук­тів. За­бо­ро­ня­єть­ся ви­ко­рис­то­ву­ва­ти про­дук­ти, які міс­тять син­те­тич­ні бар­вни­ки, аро­ма­ти­за­то­ри, під­со­лод­жу­ва­чі, під­си­лю­ва­чі сма­ку та кон­серван­ти», — на­го­ло­шу­ють у Держ­прод­спо­жив­служ­бі.

З ме­тою про­фі­лак­ти­ки ін­фекцій­них хво­роб та не­ін­фекцій­них зах­во­рю­вань у служ­бі при­на­гід­но на­га­да­ли спи­сок про­дук­тів та страв, які за­бо­ро­не­но за­мов­ля­ти, прий­ма­ти та ви­ко­рис­то­ву­ва­ти у зак­ла­дах дош­кіль­ної ос­ві­ти:

 1. м’ясо та яйця водоплавної птиці, м’ясо, яке не пройшло ветеринарного контролю, м’ясні обрізки, свинина жирна, сардельки, сосиски, варені ковбаси нижчі 1-го гатунку;
 2. річкова та копчена риба;
 3. гриби, перець;
 4. соуси, майонез, оцет;
 5. газовані напої, квас, натуральна кава, напої і соки непромислового виготовлення;
 6. кремові вироби, кисле молоко («самоквас»), пастеризоване фляжне молоко без кип’ятіння, сир м’який, виготовлений не на дитячій молочній кухні, сир кисломолочний, який має жирність нижчу 9 % і вищу ніж 18 %, сметана без термічної обробки та яка має жирність нижчу ніж 15 % та вищу ніж 20 %;
 7. консерви, що містять олію, томат, оцет;
 8. вироби у фритюрі, наприклад чіпси та вироби швидкого приготування;
 9. холодці, м’ясні і рибні салати, паштети, тельці, форшмак;
 10. макарони «по флотські», млинці з сиром м’яким або м’ясом;
 11. морси, страви із нерозведених та непрокип’ячених консервованих фруктових компотів промислового виробництва.
Чтайте також:  Як записати дитину до дитсадка: інструкція від МОН

Для час­ту­ван­ня ді­тей у свя­та, нап­риклад дні на­род­ження, вар­то ви­ко­рис­то­ву­ва­ти тіль­ки ті про­дук­ти хар­чу­ван­ня, які при­го­тов­ле­ні у ди­тя­чо­му зак­ла­ді, або при­не­се­ні бать­ка­ми фрук­ти, яго­ди, цу­кер­ки, пе­чи­во (про­мис­ло­во­го ви­роб­ниц­тва). З ме­тою по­пе­ред­ження зах­во­рю­ва­нос­ті на гос­трі киш­ко­ві ін­фекції та хар­чо­ві от­ру­єн­ня, су­во­ро за­бо­ро­ня­єть­ся при­но­си­ти у дош­кіль­ний нав­чаль­ний зак­лад кре­мо­ві ви­ро­би (тор­ти, тіс­течка), мо­ро­зи­во, у то­му чис­лі со­лод­кі га­зо­ві на­пої, то­що.

«Аби за­по­біг­ти пев­ним зах­во­рю­ван­ням, вра­хо­вуй­те по­ру ро­ку під час скла­дан­ня ме­ню. Се­зон­ні за­бо­ро­ни на стра­ви, та­кі як: са­ла­ти зі сві­жих ово­чів вра­жаю ми­ну­ло­го ро­ку за­бо­ро­ня­єть­ся з 1 бе­рез­ня, так як вжи­ван­ня та­ких са­ла­тів мо­же вик­ли­ка­ти зах­во­рю­ван­ня на псев­до­ту­бер­кульоз, то­му пе­ред вжи­ван­ням обов’яз­ко­во тре­ба зро­би­ти тер­мічну об­робку ово­чів ми­ну­ло­го ро­ку. Для про­фі­лак­ти­ки спа­ла­хів гос­трих киш­ко­вих ін­фекцій та хар­чо­вих от­ру­єнь з 15 квіт­ня до 15 жов­тня за­бо­ро­не­но го­ту­ва­ти ві­нег­рет. Уп­ро­довж хо­лод­но­го пе­рі­оду ро­ку ві­нег­рет доз­во­ля­єть­ся го­ту­ва­ти ли­ше на обід та ве­че­рю, що вик­лю­чає мож­ли­вість ва­рін­ня ово­чів на нас­тупний день. Са­ла­ти і ві­нег­ре­ти не­об­хідно го­ту­ва­ти з дот­ри­ман­ням са­ні­тар­них норм, зап­равля­ти без­по­се­редньо пе­ред по­да­чею,» — на­го­ло­шу­ють у Держ­прод­спо­жив­служ­бі.

Що­до ор­га­ні­за­ції ді­єтич­но­го хар­чу­ван­ня. Ді­тям, які час­то хво­рі­ють, ма­ють хро­ніч­ні зах­во­рю­ван­ня та над­лишко­ву ма­су ті­ла й ожи­рін­ня, за­бо­ро­не­но спо­жи­ва­ти про­дук­ти, що не пе­ред­ба­че­ні: ді­єта­ми № 5, що мо­же бу­ти ви­ко­рис­та­на як ос­но­ва для ді­єт № 7 (з об­ме­же­ним спо­жи­ван­ням со­лі) і № 8, від­по­від­но до Інс­трук­ції з ор­га­ні­за­ції хар­чу­ван­ня ді­тей у дош­кіль­них нав­чаль­них зак­ла­дах, зат­вер­дже­них на­ка­зом МОН та МОЗ Ук­ра­їни від 17.04.2006 № 298/227.

Чтайте також:  Як записати дитину до дитсадка: інструкція від МОН

«За­уваж­те! Ді­єтич­не хар­чу­ван­ня приз­на­чає лі­кар ЗДО (лі­кар від­по­від­но­го про­фі­лю зак­ла­ду охо­ро­ни здо­ров’я),» — заз­на­ча­ють у ві­домс­тві.

Лі­кар і ме­дич­на сес­тра по­вин­ні про­во­ди­ти роз’яс­ню­валь­ну ро­бо­ту з бать­ка­ми що­до ха­рак­те­ру ді­єти і на­да­ва­ти ре­ко­мен­да­ції з хар­чу­ван­ня вдо­ма, дот­ри­ман­ня ре­жи­му хар­чу­ван­ня у ви­хід­ні і свят­ко­ві дні.

Дот­ри­ман­ня та ви­ко­нан­ня са­ні­тар­них норм що­до ор­га­ні­за­ції хар­чу­ван­ння ді­тей — за­по­ру­ка ус­пішно­го фор­му­ван­ня здо­ро­во­го мо­ло­до­го по­ко­лін­ня.

Джерело.


Повернутись вверх