facebook

Забезпечення якості освітньої діяльності: абетка директора

;

Забезпечення якості освітньої діяльності: абетка директора

Рекомендації для директорів для допомоги у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Система освітньої діяльності змінюється під впливом сучасних тенденцій розвитку суспільства, зміни освітньої політики держави. Державна служба якості освіти розробила методичні рекомендації для директорів для допомоги у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти.

Складники освітнього процесу – освітнє середовище, педагогічна діяльність, система оцінювання учнів, управлінська діяльність – безпосередньо впливають на результати навчання учнів.

На якість освітньої діяльності, а отже, і на якість освіти, впливають особливості закладу освіти:

  • тип;
  • умови діяльності;
  • фінансування;
  • розміщення;
  • контингент учнів тощо.

Щоб забезпечити якість освіти та освітньої діяльності у школі, потрі6но системно впливати на всі компоненти й чинники – тобто розбудувати внутрішню систему забезпечення якості освіти, яка має ґрунтуватися на засадах академічної доброчесності.

При розбудові внутрішньої системи забезпечення якості слід спиратися на такі принципи:

1. Дитиноцентризм.

Головним суб’єктом, на якого спрямована освітня діяльність школи, є дитина.

2. Забезпечення рівного доступу до освіти.

Усі діти мають рівний доступ до освіти, незалежно від економічного статусу та матеріального забезпечення родини, рівня навчальних можливостей, фізичного та психічного розвитку, гендерних відмінностей тощо.

Чтайте також:  Що не можна приносити в дитячий садок на день народження: список заборонених продуктів

3. Автономія закладу освіти.

Передбачає самостійність у виборі форм і методів навчання, визначенні стратегії та напрямів розвитку закладу освіти, розроблення власних освітніх програм, системи оцінювання тощо.

4. Цілісність системи управління якістю.

Усі компоненти діяльності закладу освіти взаємопов’язані – це створює взаємозалежність між ними. Наприклад, якість освіти залежить від оптимального добору педагогічних кадрів, мотивувального освітнього середовища, використання освітніх технологій, спрямованих на оволодіння ключовими компетентностями, сприятливої для творчої роботи психологічної атмосфери. Зниження якості хоча б одного названого компонента знизить загалом якість освіти.

5. Постійне вдосконалення.

Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти – це постійний процес, за допомогою якого відбувається вдосконалення освітньої діяльності, підтримується дієвість закладу, забезпечується відповідність змінам у освітній сфері, створюються нові можливості тощо.

6. Вплив зовнішніх чинників.

Система освітньої діяльності у закладі освіти не є закритою, на неї безпосередньо впливають зовнішні чинники – засновник, місцева громада, освітня політика держави.

7. Гнучкість і адаптивність.

АБЕТКА ДЛЯ ДИРЕКТОРА


Повернутись вверх