facebook

Організація дистанційного навчання: огляд ключових нормативних вимог

Організація дистанційного навчання: огляд ключових нормативних вимог
Поговоримо про впровадження онлайн-навчання в освітній процес закладу освіти

Четвертий рік поспіль через об’єктивні причини заклади освіти не мають можливості організувати систематичний освітній процес в очному форматі. Школам доводиться комбінувати та поєднувати різні форми здобуття освіти, аби налагодити ефективну взаємодію та якісно навчати школярів.  В умовах карантинних обмежень, а згодом й воєнного стану на території нашої країни, дистанційна форма виявилась найоптимальнішим та найбезпечнішим варіантом для організації навчання. Тож, давайте пригадаємо основні постулати, що регламентують його впровадження!

Положенням про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти визначено механізм організації та забезпечення онлайн-навчання як окремої форми здобуття освіти та використання дистанційних технологій під час освітнього процесу.
Організаційні аспекти впровадження дистанційного навчання
Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання здійснюється з дотриманням вимог законодавства про освіту, захисту персональних даних, а також санітарних правил і норм щодо формування розкладу навчальних занять, рухової активності, тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання. Дистанційне навчання проводиться у межах робочого часу педагогічних працівників та може бути організовано у таких режимах:

 • асинхронний режим –  взаємодія між учасниками освітнього процесу відбувається з затримкою у часі за допомогою інтерактивних освітніх платформ, електронної пошти, соціальних мереж тощо;
 • синхронний режим – учасники одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі або спілкуються за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції.

Навчання у синхронному режимі має складати не менше 30 відсотків навчального часу, але в умовах надзвичайних обставин його обсяг може бути й меншим. Облік робочого часу та оплата праці педагогічних працівників, які організовують дистанційне навчання, здійснюється відповідно до законодавства у сфері загальної середньої освіти.

Для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин, заклад освіти забезпечує використання інших доступних засобів комунікації (телефонний, поштовий зв’язок тощо). Якщо учень відсутній на онлайн-уроках протягом 10 робочих днів без поважних причин, заклад освіти має проінформувати про це відповідні органи.

Чтайте також:  Пенсія в 55: педагоги також мають право на достроковий вихід на пенсію

З метою забезпечення єдиних підходів до організації дистанційного навчання педагогічна рада закладу освіти має схвалити рішення про:

 • використання конкретних освітніх платформ, комунікаційних онлайн сервісів та інструментів, за допомогою яких організовується освітній процес під час дистанційного навчання;
 • організацію здійснення моніторингу та контролю за виконанням освітніх програм і включення цих питань до внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Також педагогічна рада може прийняти рішення про використання електронного розкладу занять, електронного класного журналу та щоденників за умови наявності відповідного технічного забезпечення та дотримання вимог законодавства щодо захисту інформації..

Облік навчальних занять, оцінювання результатів навчання та проведення державної підсумкової атестації здійснюється відповідно до законодавства.
Організація здобуття освіти за дистанційною формою (як окремою формою здобуття освіти)
Організація здобуття освіти за дистанційною формою може здійснюватися для школярів, які:

 • не можуть відвідувати уроки в закладах освіти з причин, які об’єктивно унеможливлюють відвідування закладу освіти (у зв’язку зі станом здоров’я, перебуванням у зоні збройного конфлікту, проживанням за кордоном, на тимчасово окупованій території України тощо);
 • потребують реалізації індивідуальної освітньої траєкторії відповідно до їхніх здібностей та можливостей (діти з особливими освітніми потребами, обдаровані учні, які систематично займаються спортом та беруть участь спортивних змаганнях тощо).

Організація навчання за дистанційною формою здійснюється закладом освіти виключно за бажанням учнів та їхніх батьків на підставі рішення педагогічної ради за наявності:

1. Навчально-методичного забезпечення (рекомендації щодо організації дистанційного навчання в закладах освіти та якісне наповнення електронних освітніх ресурсів з навчальних предметів).

2. Системотехнічного забезпечення, яке включає:

 • апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-зв’язку тощо), що забезпечують управління освітнім процесом та навчальну взаємодію між учасниками освітнього процесу в синхронному та асинхронному режимах;
 • інформаційно-комунікаційне забезпечення з цілодобовим доступом до електронних освітніх ресурсів;
 • ліцензійне програмне забезпечення або програмні продукти з відкритими кодами загального та спеціального призначення;
 • технічна/сервісна підтримка для забезпечення безперервної роботи платформи дистанційного навчання;
 • електронні освітні ресурси з навчальних предметів, які мають відповідати державним стандартам освіти, типовим освітнім і модельним навчальним програмам, мові освіти, іншим вимогам законодавства у сфері загальної середньої освіти.
Чтайте також:  ДСЯО назвала одну з головних причин, чому школярі не переходять на українську мову: багато залежить від батьків

Дистанційне навчання учнів з ООП здійснюється з урахуванням індивідуальної програми розвитку та може передбачати залучення допоміжних технологій:

 • озвучування даних з екрану;
 • голосове введення тексту;
 • субтитри;
 • клавіатура зі спеціальними можливостями тощо.

В освітній програмі закладу освіти мають бути визначені форми організації освітнього процесу та описано інструментарій оцінювання, у тому числі з навчальних предметів мистецької, технологічної освітніх галузей та фізичної культури.

Для організації дистанційної форми здобуття освіти заклад освіти створює відповідні класи (групи), їх наповнюваність визначається відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Зарахування (переведення) на дистанційну форму здобуття освіти здійснюється, як правило, до початку навчального періоду (року або семестру) за наказом керівника закладу освіти на підставі особистої заяви (її сканованої або фотокопії) повнолітньої особи або одного з батьків неповнолітнього учня. У заяві має бути підтверджено наявність умов для навчання в синхронному та асинхронному режимах (доступ до мережі Інтернет, персональний комп’ютер, засоби аудіо, відеоконференцзв’язку).

За рішенням педагогічної ради учні можуть бути переведені на наступний рік навчання за дистанційною формою здобуття освіти, якщо вони мають результати річного оцінювання не нижче середнього рівня навчальних досягнень. У разі встановлення початкового рівня з предметів інваріантної частини або базових, вибірково-обов’язкових предметів навчального плану, вони можуть бути переведені на очну (денну, вечірню) форму здобуття освіти.
Організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання
Рішення про використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі приймається педагогічною радою закладу освіти до початку навчального року або впродовж навчального року у випадку настання певних обставин. Технології можуть використовуватися під час організації будь-якої форми здобуття освіти з відповідним узгодженням розкладу навчальних занять для забезпечення:

 • освітнього процесу під час надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження, карантину, інших обставин, які об’єктивно унеможливлюють відвідування закладів освіти;
 • вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) або їх окремих тем, впровадження профільного навчання;
 • проведення окремих навчальних занять і консультацій, оцінювання результатів навчання учнів;
 • проведення додаткових індивідуальних та/або групових консультацій з навчальних предметів ДПА та з предметів, з яких школярі мають рівень досягнутих результатів навчання нижче середнього рівня;
 • індивідуальної освітньої траєкторії учнів відповідно до їхніх здібностей та можливостей (на підставі особистої заяви повнолітньої особи або одного з батьків неповнолітнього учня, в якій підтверджується наявність умов для дистанційного навчання в синхронному та асинхронному режимах);
 • надання додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) для учнів з ООП, які здобувають освіту за очною формою в інклюзивних класах. Графік проведення таких занять затверджується керівником закладу освіти.
Чтайте також:  Чому діти з сіл живуть у "іншому" світі: розбіжності у навчальних досягненнях виявлено

Під час надзвичайних обставин, карантинних обмежень за рішенням педагогічної ради форми здобуття освіти дозволяється поєднувати: одна частина класу може навчатися очно, інша  – дистанційно (в асинхронному режимі, з можливістю проведення консультацій в синхронному режимі). При цьому для учнів цього класу має бути визначена черговість очного та дистанційного навчання. Якщо учні мають медичні протипоказання до занять із комп’ютерною технікою, заклад освіти може використовуватися інші прийнятні засоби взаємодії учасників освітнього процесу за погодженням з повнолітнім учнем або одним із батьків неповнолітнього школяра.

Якщо в умовах надзвичайних ситуацій немає можливості оцінити результати навчання учнів з ООП з використанням технологій дистанційного навчання, таке оцінювання може провести очно після нормалізації ситуації (у межах навчального року або до початку нового навчального року).

Педагогічні працівники, які організовують дистанційне навчання, мають підвищувати свою кваліфікацію щодо використання цифрових технологій в освітньому процесі. Аби отримати багато цікавих і корисних порад від вчителів-практиків та поспілкуватися з колегами з різних куточків нашої країни, запрошуємо вас долучитись до Всеукраїнської інтернет-конференції «Дистанційне та змішане навчання в умовах війни», яка відбудеться 16-17 вересня 2022 року!

Джерело.


Повернутись вверх